با تلاش آتش نشانان آتش سوزی مجتمع مسکونی در رشدیه تبریز اطفاء و هفت مصدوم این حادثه روانه بیمارستان شدند.


به گزارش امور ارتباطات سازمان آتش نشانی تبریز، عصر امروز به دنبال وقوع آتش سوزی و متصاعد شدن دود غلیظ از طبقه اول ساختمان ، هفت نفر از اهالی ساختمان دچار دودگرفتگی شده بودند که توسط آتش نشانان به بیرون منتقل و جهت مداوا در اختیار عوامل اورژانس قرار گرفت.

گفتنی است این آتش سوزی از آشپزخانه طبقه اول ساختمان شروع و منجر به دودگرفتگی ساختمان و اهالی حاضر در ساختمان شده بود که آتش نشانان ایستگاه های 7 و 18 با حضور سریع در محل حادثه ، این آتش سوزی را به سرعت مهار و از گسترش حریق پیشگیری کرده بودند.

شایان ذکر است؛ تعدادی از نفرات ساختمان در میان دود حاصل در داخل ساختمان دچار دودگرفتگی شده بودند که هفت تن از شهروندان توسط آتش نشانان به بیرون منتقل و جهت مداوا در اختیار عوامل اورژانس قرار گرفتند.