رهاسازی انگشتری تنگ از انگشت دست بانوی جوان

به گزارش روابط عمومی، عصر امروز با مراجعه حضوری یک بانوی جوان به ایستگاه شماره 4 آتش نشانی و ابراز نگرانی از گیر کردن یک حلقه انگشتری در یکی از انگشتان دست راست وی، آتش نشانان به فرماندهی رهنمایی فر، بی درنگ با استفاده از تجهیزات مخصوص، مشغول رهاسازی انگشتری از انگشت دست بانوی جوان شدند.
بر اساس این گزارش؛ نیروهای آتش نشانی به وسیله تجهیزات انگشتر بر و با احتیاط کامل، انگشتری را از انگشت دست راست بانوی جوان خارج کرده و به ناراحتی وی پایان دادند.

مطلبی مدیر روابط عمومی آتش نشانی تبریز با اشاره به حادثه فوق از شهروندان درخواست کرد، هر گونه انگشتر و حلقه های مشابه تنگ را مورد استفاده قرار نداده و درصورت گیر کردن در انگشتان و سایر اعضای بدن، بدون اتلاف وقت با مراجعه حضوری به یکی از ایستگاه های سازمان، از آتش نشانان درخواست امداد رسانی نمایند.